Oddlužení - Agáta Zaspalová

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Oddlužení

TIPY PRO VÁS
PORADNA
NAPSAT E MAIL AGÁTĚ
 

Osobní bankrot fyzických osob

 

1)

Podmínka osobního bankrotu neboli oddlužení = uhradit v oddlužení minimálně 30 % z celkové výše nezajištěných závazků.

 

Jedná se o základní podmínku osobního bankrotu (oddlužení). Pokud tuto podmínku pro povolení oddlužení nesplníte, soud Vám oddlužení nepovolí, ledaže byste dokázali získat souhlas věřitelů s tím, že celková výše částky, kterou v rámci Vašeho oddlužení obdrží, bude nižší než 30 %.
Pro splnění této podmínky osobního bankrotu je insolvenčním zákonem vyžadováno, aby dlužník:

 

a)

Buď měl zajištěn příjem - mzdu, plat, odměnu z dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, důchod (jakéhokoliv typu), mateřskou či rodičovskou, nemocenskou, rentu, výsluhový příspěvek, příjem z pronájmu, příjem z podnikání atd. - přičemž z tohoto příjmu musí být dlužník schopen uhradit za dobu maximálně 5 let pravidelného splácení osobního bankrotu (oddlužení) minimálně 30 % veškerých svých nezajištěných dluhů + odměnu insolvenčního správce. Na tomto místě je třeba zmínit, že pokud žádný z uvedených příjmů nemáte popř. je Váš příjem příliš nízký, lze oddlužení splácet také pomocí příspěvku třetí osoby. Tuto možnost zajisté ocení především nezaměstnaní občané, kteří tak budou moci také vyhlásit osobní bankrot.

 

b)

Nebo vlastnil majetek, jehož prodejem by byl schopen uhradit minimálně 30 % z celkové výše svých nezajištěných závazků spolu s odměnou insolvenčního správce. Pro povolení osobního bankrotu (oddlužení) není důležité, zda je tento majetek v exekuci či nikoliv - nevadí ani, pokud je na něj nařízena dražba. Nejčastěji používaným majetkem pro splacení oddlužení jsou nemovitosti. V tomto ohledu je třeba ještě zmínit, že nemusíte mít obavy z toho, že byste nebyli schopni svůj majetek prodat a dosáhnout tak osobního bankrotu (oddlužení), neboť o jeho prodej se stará soudem stanovený insolvenční správce, který má vždy vysokoškolské vzdělání a složenou odbornou zkoušku a je tedy v oblasti insolvencí opravdovým odborníkem. Oddlužení lze dosáhnout taktéž prodejem vozidla, vybavení domácnosti, použitím úspor, spoření, připojištění apod.

2)

Podmínka osobního bankrotu neboli oddlužení = nemít závazky z podnikatelské činnosti.

 

K této podmínce oddlužení je třeba dodat, že na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky je možné dlužníkovi osobní bankrot (oddlužení) povolit za předpokladu, že jeho dluhy z podnikání jsou oproti všem jeho dluhům nízké (cca 20 až 30 % z celkové výše dluhu). V tomto případě však bude záležet pouze na úvaze soudu, zda se nad dlužníkem slituje a osobní bankrot (oddlužení) mu schválí. Z toho vyplývá, že je třeba na soud podat bezvadný návrh na povolení oddlužení, který bude obsahovat veškeré insolvenčním zákonem požadované náležitosti pro povolení osobního bankrotu (oddlužení). Proto je nejlepší obrátit se na odborníky, kteří si vědí rady a dokáží dokumentaci k osobnímu bankrotu zformulovat v takové kvalitě, že bude soudem oddlužení povoleno.

Dále platí, že dluh pocházející z podnikání nebrání vyhlášení osobního bankrotu v případě, že se jedná o závazek zajištěný (jedná se o dluhy, které jsou zajištěny majetkem - např. hypotéka, americká hypotéka, leasing, úvěr na vozidlo apod.).

Úspěšného povolení oddlužení může dlužník, který má dluhy z podnikání, dosáhnout také v případě, že před podáním návrhu na povolení oddlužení již dříve prošel tzv. konkurzem, ve kterém došlo k prodeji jeho majetku, popřípadě pokud s oddlužením souhlasí věřitelé.

Závazky, které pocházejí z podnikání a brání tak úspěšnému povolení oddlužení, jsou např. podnikatelský úvěr, neuhrazená faktura, dluhy na sociálním a zdravotním pojištění, nedoplatky na daních apod. Pokud uvedené dluhy bohužel máte, neváhejte mě kontaktovat, neboť nic není ztraceno a osobní bankrot neboli oddlužení Vám může být úspěšně povoleno!

3)

Podmínka osobního bankrotu neboli oddlužení = být v úpadku nebo v hrozícím úpadku

 

Dle insolvenčního zákona lze osobní bankrot neboli oddlužení povolit pouze za předpokladu, nachází-li dlužník v tzv. úpadku nebo hrozícím úpadku. Úpadek insolvenční zákon definuje tak, že dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů (tedy minimálně dva), peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. O hrozící úpadek jde potom tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

Bohužel z hlediska této podmínky pro povolení oddlužení vzniká velmi mnoho chybných informací. Především není nezbytně nutné mít všechny své dluhy 30 dnů po lhůtě splatnosti. O schválení osobního bankrotu a tedy o povolení oddlužení lze žádat soud i v případě, kdy zatím všechny (nebo alespoň většinu) svých dluhů řádně splácíte, avšak výše splátek Vám nadále neumožňuje žít normální život, neboť Vám již nezbývá dostatek peněz na bežné živobytí - jedná se v tomto případě o výše popsaný tzv. "hrozící úpadek". I v tomto případě pak můžete okamžitě požádat soud o osobní bankrot a nemusíte zbytečně čekat, než budete mít své dluhy po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (zbytečně Vám tím narůstají o úroky z prodlení, penále či smluvní pokuty). Naopak - čím dříve zahájíte kroky k vyhlášení osobního bankrotu - tím levnější Vaše oddlužení nakonec bude. Zbytečně otálet a doufat, že vše samo nějak dobře dopadne, se tedy rozhodně nevyplácí.

O povolení oddlužení, proto můžete zažádat i v případě, kdy vyděláváte 15.000,- Kč měsíčně, avšak splátky dluhů jsou 8.000,- Kč měsíčně a již Vám tak nezbývá dostatek peněz na placení nájmu, stravy, ošacení či výživu potomků. V tuto chvíli je třeba co nejdříve požádat soud o osobní bankrot neboli oddlužení!

Chcete vědět, zda právě Vy splňujete veškeré podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu neboli oddlužení? Kontaktujte mě např. emailem  agata@zaspalova.cz

 

Podmínky pro osobní bankrot (oddlužení) - shrnutí

 

Hlavní podmínkou pro vyhlášení osobního bankrotu je skutečnost, že dlužník není, případně v nejbližší době nebudete schopen řádně a včas plnit své peněžité závazky. Tehdy je na čase začít vše řešit u místně příslušného soudu a nenechávat zbytečně své dluhy navyšovat o úroky, smluvní pokuty a penále. Abyste splnili podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu, musíte podat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, právě k místně příslušnému soudu, a to v zákonem přesně předepsané formě a se všemi povinnými přílohami, což není věc nikterak jednoduchá. Soud z Vašeho návrhu a z dokumentace, kterou jste povinni doložit, zjistí, jste-li skutečně v úpadku a tedy v platební neschopnosti. Konkrétně je třeba splňovat následující podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu:

*

Dlužíte více věřitelům (minimálně dvěma).

*

Jde o peněžité dluhy, u kterých jste v prodlení více jak 30 dnů, případně toto prodlení reálně hrozí, že brzy nastane.

*

Nejste schopni ze svých příjmů své závazky hradit tak, abyste neohrožovali svoji existenci.

*

Nesmíte mít závazky z podnikatelské činnosti - kromě výše popsaných výjimek!

*

Musíte mít takový příjem nebo majetek, abyste v průběhu pěti let byli schopni splatit minimálně 30 % z celkové dlužné částky.

 

Kontaktujte mě, naši právníci vědí přesně, jaké jsou podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu a sdělí Vám, zda právě Vy je splňujete! Neváhejte, vyčkávat a doufat, že vše se samo napraví, se nevyplácí!

 

Oddlužení podnikatelů

 

Oddlužení OSVČ lze řešit dvěma způsoby a po novelizaci insolvenčního zákona od 1.1.2014 se do jisté míry i zjednodušilo.

1)

První způsobem oddlužení OSVČ je osobní bankrot. Tento způsob je pro dlužníka přívětivější. Dlužníkovi budou soudem určeny měsíční splátky jednotlivým věřitelům, kdy míra odpuštěných závazků může dosáhnout až 70%. Celý tento proces trvá 5 let. Oddlužení OSVČ pomocí osobního bankrotu není však pro všechny podnikatele. Úspěšnost takovéhoto návrhu na povolení oddlužení závisí na určitých podmínkách, které se postupně ustálili na základě judikatur Nejvyššího soudu a Vrchních soudů.

2)

Druhým způsobem oddlužení OSVČ je konkurz. Při konkurzu jsou na základě rozhodnutí o prohlášení konkurzu uspokojeni z prodeje majetku dlužníka jednotlivý věřitelé s tím, že dluhy věřitelů, které nebyly splaceny z prodeje dlužníkova majetku nezanikají. To znamená, že pokud se prodejem neuhradí veškeré dlužníkovi dluhy, tak tyto dluhy nezanikají a jsou dále spláceny například postižením dlužníkovy mzdy, dokud nejsou uhrazeny zcela.

Je tedy zřejmé, že první způsob oddlužení OSVČ je pro dlužníka mírnější, jelikož zaplatí pouze 30% ze svých dluhů a zbytek je mu prominut.

NENECHTE SE DOJIT
ZAJÍMAVÉ ODKAZY
RPSN
KURZY AKCIÍ
KURZY MĚN
PENÍZE CZ
FINMAG
DOBRÝ PORADCE
ČESKÝ MAKLÉŘ
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky